MULTI TASKER

Cẩu cẩu dành cho đường ray phục vụ cho công tác cứu hộ, và lắp đặt ghi đường ray, đường ray và cầu ... 

SWITCH TILTER

Phương tiện vận chuyển dạng lật dành cho việc nâng cấp các vị trí trên đương ray ... 

DESEC TRACKLAYER

Phương tiện vận chuyển dành cho lắp đặt các thanh ray và bộ phận bẻ ghi ...