MULTI MOVER

Thiết bị vận chuyển danh cho nhà máy thép, xưởng đóng tàu, và các công trình xây dựng ... 

MULTI FLEXUS

Thiết bị vận chuyển dạng nâng dành cho nhà máy thép ...